Kallelse till årsmöte 2020

Medlemmar i Varbergs Basket kallas härmed till årsmöte.

Tid: Måndagen den 14 September 2020 kl 18
Plats: Folketshus

Motioner till årsmötet ska var styrelsen tillhanda senast den 1 september 2020. Motioner skickas till info@varbergsbasket.se.

Föredragningslista för årsmötet

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut för 2019-2020.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2019-2020.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år.
12. Val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
13. Val av en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år.
14. Val av en revisor jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
15. Val av 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
16. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Välkomna!

Varbergs Baskets Styrelse

Föreningsinformation

Org. nr: 849600-4550
Föreningsnr: 5290-03
Bankgiro: 5591-3537
Swish: 123 676 51 19

Arenaadress

PS idrottshall
Föreningsgatan 96
432 36 Varberg

Stöd Varbergs basket